بازدید مزارع جو در استان مرکزی

3بازدید مزارع جو در استان مرکزی2

 
به گزارش تابناک مرکزی به تقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی،  در تاریخ ۹۸/۳/۷ جناب آقای دکتر شرفی زاده کارشناس مسئول بذر جو کشور از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و خانم دکتر رحمانی نماینده محترم معانت وزیر در امور زراعت و مسئول و کارشاسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات کشاورزی استان به همراه معاون فنی تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از مزارع تکثیر بذر  گندم و جو استان بازدید بعمل آوردند  و توصیه‌های فنی لازم را به پیمانکاران و کارشناسان واحد استانی ارائه نمودند.