وکیل دادگستری
تابناک مرکزی - آزادی مشروط اعطای آزادی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان حبس داده می‌شود تا چنان چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستور‌های دادگاه را اجرا کنند، و ازآزادی مطلق برخوردارشوند این اقدام در جهت اصلاح بزهکار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد
کد خبر: ۷۷۲۳۵۱
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۳ 16 August 2019
 Related image
به گزارش تابناک مرکزی - پیمان یاراحمدی وکیل دادگستری در خصوص آزادی مشروط در نظام کیفری بیان کرد:
آزادی مشروط اعطای آزادی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان حبس داده می‌شود تا چنان چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستور‌های دادگاه را اجرا کنند، و ازآزادی مطلق برخوردارشوند این اقدام در جهت اصلاح بزهکار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد.
شرایط اعطای آزادی مشروط و صدور حکم آزادی مشروط:
درماده ۵۸ ق. م. ا. مقرر شده است که کسی می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس‌های تعزیری بیش از ده سال نصف کیفر ودر سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد با وحود این شرایط:الف؛ محکوم درمدت اجرای مجازات همواره ازخود حسن اخلاق و رفتار نشان دهدب؛ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود پ؛ به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازدیا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد ت؛ محکوم پیش ازآن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
موارد مذکور دربند‌های الف. و ب. پس از گزارش رئیس زندان محل باید به تایید قاضی احرای احکام برسد، درمورد بند پ. جبران ضررو زیان شاکی منوط به جبران تمام و کمال ضرر و زیات شاکی خصوصی نیست بلکه این دادگاه است که تشخیص می‌دهد شخص محکوم چه اقدامی برای جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی باید انجام دهد که دادگاه استطاعت مالی محکوم را در نظر می‌گیردکه این امکان وجود دارد صدور حکم آزادی مشروط را منوط به جبران کلیه خسارات کند و ممکن است ترتیبی دیگر برای حبران اتخاذ کند.
مدت آزادی مشروط:
در مورد مدت آزادی مشروط ماده ۵۹ ق. م. ا. اشعار دارد که مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود لکن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یکسال و بیشتر از ۵ سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یکسال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.
Related image
مرجع پیشنهاد دهنده آزادی مشروط:
پس از انقضای مواعد مقرر، گزارش بند‌های (الف) و (ب) ماده ۵۸ توسط زندان محل تحمل محکومیت جهت تایید قاضی اجرای احکام مربوط ارسال می‌شود که وی موظف است وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی ودر صورت احراز آن‌ها پیشنهاد آن توسط وی یادادستان به دادگاه تقدیم می‌شود.
رسیدگی به پیشنهاد آزادی مشروط در دادگاه:
صدور حکم آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌باشد، گفتنی است که دادگاه مکلف به پذیرش درخواست آزادی مشروط نمی‌باشد ودادگاه درخصوص پذیرش آن تکلیفی نداردمی تواند آن را بپذیرد یا آن را رد کند و رد تقاضا قابل شکایت نیست، اما رد تصمیم آزادی مشروط مانع تقاضای دوباره آن نمی‌باشد، دادگاه می‌تواند محکوم را باتوجه به اوضاع واحوال وقوع جرم وخصوصیات روحی روانی، اورا در مدت آزادی مشروط به اجرای دستور‌های مندرج درقرار تعویق صدور حکم (مانند حرفه آموزی، اقامت یا عدم اقامت درمکان معین، ترک اعتیاد، پرداخت نفقه و...) ملزم کند وهمچنین اگر بدون عذر موجه از دستور‌های دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دوسال به مدت آزادی مشروط اضافه می‌کند و در صورت تکرار یل ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه، تعزیرتادرجه ۷ علاوه بر مجازات جرم جدید مدت باقی مانده محکومیت به اجرا در می‌آید.

پیمان یاراحمدی وکیل دادگستری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار